A jelen okiratban megfogalmazott általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a MR. STONE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma:, adószáma: 22944960-2-13, székhelye: 2030 Érd, Szövő u. 144.) mint eladó által az antiquestone.hu portálon történő online termék és szolgáltatás vevők részére történő értékesítése során kell alkalmazni. A fenti internetes oldal használata –konkrét megrendelés esetén – az ÁSZF vevő részéről történő elfogadását jelenti.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy konkrét megrendelése előtt az ÁSZF rendelkezéseit szíveskedjék figyelmesen elolvasni és értelmezni.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti weboldal jogvédelem alatt áll! A weboldal használója nem jogosult arra, hogy a weboldalt letöltse, részlegesen vagy teljesen módosítsa, reprodukálja, lemásolja, eladja vagy újraértékesítse, illetve, hogy a Társaság írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen módon kereskedelmi célokra használja, illetve, hogy a weboldalon lévő bármely információval kereskedelmi tevékenységet folytasson.

1. Értelmező rendelkezések az ÁSZF alkalmazása során:

a. Társaság: MR. STONE HUNGARY KFT

b. Felhasználó: a weboldalra bármely célból belépő természetes vagy jogi személy, aki ezáltal elfogadta a jelen oldal használati feltételeit, végigjárva ilyen értelemben a regisztrációs folyamat valamennyi lépését.

c. Vevő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Társaság felé véglegesít valamely megrendelést.

d. Termék vagy szolgáltatás: bármely termék vagy szolgáltatás – ideértve a Megrendelésben feltűntetett dokumentumokat és szolgáltatásokat – amelyeket a Társaság a Vevő részére teljesíteni fog.

e. Megrendelés: olyan elektronikus dokumentum, ami a vevő látogatása után a weboldalon generálódik. (Kommunikálási forma a Társaság és a Vevő között.)

f. Szerződés: A Társaság által elfogadott Megrendelés, amelyben a Társaság konkrét termék vagy szolgáltatás eladását vállalja a Vevő részére, a Vevő pedig vállalja a megrendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékének megfizetését a Társaság részére.

g. Specifikáció: a Megrendelésben megjelölt termék vagy szolgáltatás minden specifikációja és/vagy leírása.

2. Felelősségvállalás:

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő részére a Megrendelése alapján történő termék és szolgáltatás értékesítése során az elvárható gondossággal és legjobb szaktudása alkalmazásával jár el, annak érdekében, hogy a Vevő követelményeit, igényeit és specifikációit a legteljesebb mértékben és a lehető legjobb színvonalon kielégítse.

A Társaság az elvárható legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy a weboldalon megjelenített információk helyességét folyamatosan fenntartsa. Ettől függetlenül esetleges tévesen alkalmazott informatikai alkalmazás miatt bizonyos termékek csekély számának ára tévesen kerülhet feltűntetésre. Az adott feltételek mellett azonban a végső ár az, amelyet a Vevő a Társaság értékesítési tanácsadójával folytatott tájékoztatás, megállapodás keretében elfogadott.

A weboldalon feltűntetett ábrák ugyanakkor informatív jellegűek, amelyeket a Társaság jogosult bármilyen előzetes értesítés nélkül és a szállított termékek attól jellegzetességeiknek köszönhetően különbözhetnek a felhasznált rétegek függvényében.

A természetes kő olyan természetes termék, hogy két darab, vagy a kőfelület két különböző része soha nem lesz teljesen egyforma. Ezért megengedett a szín-, árnyalat és textúra változatok a termékdarabok vagy a termékdarab egyes részei között. A színváltozatok széles skáláját és a felület kinézetét úgy kell tekinteni, mint a termék természetes pompáját tükröző elemeket. A színváltozatok, méretek, a textúra és a likacsosság a természetes jellegzetességek részei.

A poligonális (sokszögű) kő esetében figyelembe kell venni, hogy egy raklapon változó méretek vannak (5 cm-es átmérőtől kezdve), és 1 m2 poligonális kő nem egyezik meg 1 m2 fedett felülettel, csak nyílt hézag alkalmazása esetén. Az elrendezés függvényében (faragott, vágott, zárt nyílások) figyelembe veendő még 10 % terület-eltérés.

A kő fagy elleni ellenállása csak abban az esetben garantált, ha megfelelő technológiát alkalmaznak a kő felrakásánál, a hézagok kialakításánál és a kő kezelésénél.

Az ár magában foglalja a csomagolás és a fuvarozó eszközre történő felrakodás költségeit is.

A Társaság nem vállal felelősséget a weboldal működésének hiánya miatt, valamint a weboldalon közölt egyes linkekhez való hozzáférés lehetetlenségéből eredő esetleges károkért.

A Társaság megtérítési kötelezettségének és felelősségének mértéke a szállítás késedelme, elmaradása, vagy a nem megfelelő szállítás esetén nem lehet nagyobb a Vevő felé, mint a Társaság által a Vevőtől ténylegesen bevételezett összeg mértéke.

Az üzlettel való kommunikálás – a vele való interakció révén – a termékekkel kapcsolatos vélemények kifejtése vagy a „kapcsolat”-ban megjelölt címeken keresztül történik. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleit szelektálja. Mellőzzük, vagy kizárjuk a weboldalról azokat a véleményeket, amelyeknek a nyelvezet nem megfelelő. A Társaság a szabadon kapott információkat minden indoklás kötelezettsége nélkül jogosult szabadon kezelni.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy a weboldal használata és a mellékelt termékek vagy szolgáltatások megrendelése saját elhatározásuk alapján, saját felelősségükre történik. A Társaság egyetlen kötelezettsége, hogy a Vevő részére biztosítsa a Szerződés egyoldalú megszűntetésének jogát, a hatályos jogszabályok alapján. (E jog gyakorlása a későbbiekben részletezésre kerül.)

A társaság nem vállal garanciát arra, hogy a bemutatott termékek készleten vannak, ezért jogában áll, hogy egy adott Megrendelést részlegesen teljesítsen abban az esetben, ha egyes termékek már nem jelennek meg a szállító ajánlatában vagy egyéb okból nem állnak rendelkezésére, ugyanakkor a Vevőt ezekről az okokról köteles a legrövidebb időn belül értesíteni.

A Társaság által közzétett ajánlatokba, árlistákba, számlákba vagy egyéb dokumentumokba, illetve információkba bekerült hibákat a Társaság mindennemű felelősségvállalás- és viselés nélkül jogosult kijavítani.

3. A szerződés tárgya

A fent leírt weboldalon vagy telefonon adott megrendeléssel a Vevő automatikusan elfogadja azt a kommunikációs formát (telefon vagy e-mail) amelyen keresztül a Társaság kifejti a tevékenységét.

Ha a Társaság a Megrendelést visszaigazolja, akkor a Megrendelés feltételeivel teljes mértékben egyetért. A Megrendelés elfogadása akkor tekinthető véglegesnek, ha a Társaság részéről a Vevő felé érkezik egy szóbeli megerősítés telefonon, vagy elektronikusan, e-mailen. E visszaigazolás hiányában a felek között szerződés nem jön létre. A szerződés a Társaság visszaigazolásával jön létre.

A szerződésre az adásvételi szerződésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Ha a megrendelt termék nincs készleten, akkor a Társaság tájékoztatja a Vevőt, hogy a megrendelt termék mikor lesz szállítható.

4. Számlázás, fizetés

A számla kiállításához szükséges valamennyi adatot a Vevőnek kell megadnia a Társaság felé a megrendelésében, a Társaság ezek alapján állítja ki a számlát a megrendelt termékről, illetve szolgáltatásról.

A antiquestone.hu weboldalról rendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékének fizetési meghagyással lehet kiegyenlíteni az előzetes számla alapján, miután a Társaság a megrendelést visszaigazolta.

A termék a fizetés visszaigazolása után kerül szállításra.

A készleten nem lévő termék esetén a Társaság jogosult előleget kérni, amely a megrendelés teljes ellenértékének minimum 50 %-a. Az ellenérték fennmaradó részét a szállítás előtt kell kiegyenlíteni banki átutalással.

A megjelenített árak az általános forgalmi adót, illetve a fuvarozás költségeit nem tartalmazzák. Ezeket az adatokat a Társaság eladási tanácsadója fogja közölni a Vevővel. A számlán a megrendelés visszaigazolása napján az eladási eladó által megállapított és közölt ár fog szerepelni.

A megrendelésnek nincs minimális határa.

5. A termékek szállítása

A Társaság a termékek szállítását Magyarország és az EU teljes területén vállalja.

A termékek szállítását az alábbi helyről végezzük: Budaörs (Magyarország)

A fuvarozás költségeit a Vevő köteles a Társaságnak megfizetni, amelynek összegét a megrendelés visszaigazolásakor fognak közölni, és amely a számlában feltűntetésre kerül.

Az értékesítő hely rajta kívül álló objektív okok miatt, 10 m² alatti burkolóanyag raktári árukiadását – amennyiben erre mód van, az Ügyfél előzetes értesítésével – átütemezheti. A zökkenőmentes árukiadás érdekében feltétlenül egyeztessen értékesítő kollégáinkkal legalább 1 nappal korábban.

A Társaság vis major esetén jogosult arra, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve, hogy a vállalt szállítási határidőt késleltesse és a megrendelést a vis major elmúltával teljesítse. Ebben az esetben a Társaság a szállítás elmaradásából vagy a késedelmes szállításból eredő esetleges károkért mindennemű felelősségét kizárja.

A fenti esetben azonban a Vevőnek is jogában áll a megrendeléstől elállni, és elállása esetén a Társaság köteles a megrendelés során a kifizetett ellenértéket a Vevőnek haladéktalanul visszatéríteni.

Amennyiben a Vevőt a szállítás közösen megállapodott időintervallumában nem találják a megrendelésben megadott címen, a fuvarozó – a Vevővel való ismételt egyeztetés megkísérlése után – újra megkísérli a megrendelt termék átadását. Ha a Vevővel nem sikerül kapcsolatot teremteni, vagy a második átadási kísérlet is meghiúsul, úgy a Megrendelés érvényét veszti és a terméket a fuvarozó visszaszolgáltatja a szállítónak. Ebben az esetben a Vevő köteles megtéríteni az újabb fuvarozás költségeit, a megrendelt termék ellenértékétől függetlenül.

A Vevő a megrendelt terméket a saját költségén köteles lerakni, a szállítmány megérkezésétől számított maximum három órán belül, ha szükséges, akkor a megfelelő munkagépekkel (emelő, raklapkezelő, lemezes emelő, stb.).

6. Kárveszély

A Megrendelt termékekért a kárveszély a fuvarozás (leszállítás) megtörténtének időpontjáról száll át a Vevőre.

7. A Vevő kötelezettsége az átvételkor

A Vevő köteles a szállítás napján megvizsgálni, hogy a termék a a kiállított számla alapján a megrendelt mennyiségben és minőségben került leszállításra.

A terméknek a fuvarozás során keletkezett bármilyen kárát vagy mennyiségi hiányát, illetve bármely, a Megrendeléssel kapcsolatos kifogását a Vevő köteles az un. szállítási megjegyzésben, írásban közölni a Társasággal.

Amennyiben a Vevő a fenti követelményeknek eleget tett, úgy a Társaság – a kifogás megalapozottsága esetén – gondoskodik a sérült termékek, illetve a hiányzó mennyiség pótlásáról.

8. A termék visszaszolgáltatása

A Vevőnek a 2013. évi V. tv. (Ptk.), illetve a jelen általános szerződési feltételek szerint – kizárólag a gyorspostán keresztül szállított termékek esetében – a termék átvételétől vagy a szerződés megkötésétől számított tíz napon belül jogában áll mindennemű kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettség nélkül a Társasághoz intézett írásbeli nyilatkozatával a Megrendeléstől elállni. Ez a rendelkezés kizárólag a természetes személyek megrendeléseire alkalmazható és ebben az esetben a Vevő köteles a leszállított terméket tíz napon belül a Társaság részére visszaszolgáltatni.

A visszaszolgáltatott terméknek ugyanolyan állapotúnak kell lennie, mint a leszállításkor (az eredeti csomagolásban lévő összes melléklettel és dokumentációval).

A visszaszolgáltatás költségei a Vevőt terhelik és a termék ellenértékének visszafizetésére a Társaság a visszaszolgáltatástól számított harminc napon belül köteles.

Ha a termék visszaszolgáltatása olyan állapotban történik, hogy azt újraértékesíteni nem lehet, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a termék eredeti állapotába való visszaállításának a költségeit a Vevőtől követelje, annak érdekében, hogy a termék „second-hand” értékesítéséből eredő árkülönbözetet kompenzálja.

A fenti rendelkezések nem alkalmazhatók arra az esetre, ha a Vevő a Megrendelést a Társaság szállítási helyén adta le, illetve, ha a szállítási helyről a Vevő a saját fuvarozójával szállítatta el a terméket.

9. Felelősségi szabályok

A Társaság kizárja a felelősségét azokért a károkért, amelyek a Vevő szerződésszegéséből erednek, továbbá, amelyek a termék szabályszerű leszállítása, átadása után keletkezik a Megrendelt termékben, különös tekintettel a termék megsemmisülésére vagy elveszésére.

10. Adatvédelmi és titoktartási rendelkezések

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az informatikai rendszeren keresztül birtokába jutott adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Ezeket az információkat – kizárólag a Vevő előzetes hozzájárulásával – használhatja fel arra, hogy megküldje a felhasználónak a Megrendelés visszaigazolását, a különböző árajánlatokat, stb.

A felhasználók bármikor, ingyen követelhetik adataiknak az adatbázisból való törlését. Az erre irányuló kérelemnek – a törölni kívánt adatok megjelölésén kívül – tartalmaznia kell a kérelem keletkezésének dátumát és a kérelmező aláírását. A kérelmet az adatbázisba bejegyzett személynek az info@antiquestone.hu e-mail címre, vagy postai úton a 2030 Érd, Szövő u. 144. címre kell megküldenie.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a közvetlen marketing-kezelőn kívül harmadik személyekkel nem közöl személyes adatokat.

A Társaság nem vállal felelősséget az Antique Stone rendszerben mentett és tárolt adatok elvesztése esetén, illetve az adatok arra nem jogosult személyek által történő jogellenes lemásolása esetén. A Társaság azonban a felhasználók bejelentése alapján mindent megtesz annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok az elkövetett bűncselekmények felderítése érdekében hatékonyan eljárhassanak.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott információkat, adatokat kizárólag a rendeltetésük céljára (megrendelések, a Társaság személyzetének küldött üzenetek, a newsletterre való előjegyzés, stb.) fogja felhasználni, a hatályos jogszabályok betartásával. A Társaság a megrendelő, felhasználó e-mail címét harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem támogatja a spamot és az ügyfél által szolgáltatott adatokat – a kifejezett hozzájárulásuk nélkül – nem közli nyilvánosan.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat mindenkor betartja, és az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Ezen jogok közül – nem kimerítő jelleggel – kiemeljük az alábbiakat:

az a jog, hogy ingyenesen kérje a Társaságtól annak visszaigazolását, hogy kéri-e személyes adatainak feldolgozását vagy sem;
az a jog, hogy ingyenesen kérje a Társaságtól azon adatok kijavítását, aktualizálását, blokkolását, vagy törlését, amelyek nyilvántartása, feldolgozása nem felel meg a hatályos jogszabályoknak;
az a jog, hogy ingyenesen kérje a Társaságtól a személyes adatok feldolgozásának, illetve az akciós üzeneteknek a félbeszakítását.
A fentiekre irányuló kérelemnek (értesítésnek) tartalmaznia kell a kérelmezés dátumát, a kérelmező aláírását és a kérelmet az adatbázisba bejegyzett személynek meg kell küldenie az info@antiquestone.hu e-mail címre, vagy postai úton a 2030 Érd, Szövő u. 144. címre.

A Társaság az információk elvesztése, torzítása vagy téves felhasználása ellen megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A Társaság kizárja a felelősségét a felhasználó mulasztásából vagy tévedéséből eredő tévedésekért a regisztráció, illetve a jelszó biztonságát illetően.

Az adatbázishoz való bármilyen hozzáférhetőség a felhasználók személyes információival – ideértve a nem engedélyezett elérést is – egy elérési állományba kerül bejegyzésre. Az elérési állományok lehetővé teszik a Társaság részére, hogy azonosítsa azokat a személyeket, aki a személyes adatok eléréséhez jogellenesen jutottak hozzá és ebben az esetben a Társaság megteszi a szükséges intézkedéseket az illetékes hatóság felé.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság weboldalához történő bármilyen jogellenes hozzáférés, vagy módosítás esetén a megvalósított bűncselekmény miatt az illetékes hatóságnál feljelentést tesz.

11. Felelősség kizárása

A szerződő felek egyike sem felelős a vállalt kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért vagy nem szerződésszerű teljesítéséért, amely bizonyíthatóan akaratán kívüli, előre nem látható esemény, körülmény miatt következett be.

12. Engedményezés, alvállalkozó igénybevétele

A Társaság jogosult arra, hogy a Megrendelés teljesítését a Vevő egyidejű értesítésével, de annak beleegyezése nélkül másra engedményezze, vagy annak teljesítéséhez alvállalkozót (közreműködőt) vegyen igénybe. A Vevővel szemben vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséért ebben az esetben is a Társaságot terheli a felelősség.

13. Jogviták

A jelen általános szerződési feltétekre, illetve a felek jogviszonyára Magyarország hatályos törvényei irányadók. A felek törekszenek arra, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitákat peren kívül oldják meg. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a felek közötti peres eljárásokban a Polgári Perrendtartás általános szabályai szerint illetékes, illetve hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.