MAGYAR

A jelen okiratban megfogalmazott általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a MR. STONE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma:, adószáma: 22944960-2-13, székhelye: 2030 Érd, Szövő u. 144.) mint eladó által az antiquestone.hu portálon történő online termék és szolgáltatás vevők részére történő értékesítése során kell alkalmazni. A fenti internetes oldal használata –konkrét megrendelés esetén – az ÁSZF vevő részéről történő elfogadását jelenti.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy konkrét megrendelése előtt az ÁSZF rendelkezéseit szíveskedjék figyelmesen elolvasni és értelmezni.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti weboldal jogvédelem alatt áll! A weboldal használója nem jogosult arra, hogy a weboldalt letöltse, részlegesen vagy teljesen módosítsa, reprodukálja, lemásolja, eladja vagy újraértékesítse, illetve, hogy a Társaság írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen módon kereskedelmi célokra használja, illetve, hogy a weboldalon lévő bármely információval kereskedelmi tevékenységet folytasson.

1. Értelmező rendelkezések az ÁSZF alkalmazása során:

a. Társaság: MR. STONE HUNGARY KFT

b. Felhasználó: a weboldalra bármely célból belépő természetes vagy jogi személy, aki ezáltal elfogadta a jelen oldal használati feltételeit, végigjárva ilyen értelemben a regisztrációs folyamat valamennyi lépését.

c. Vevő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Társaság felé véglegesít valamely megrendelést.

d. Termék vagy szolgáltatás: bármely termék vagy szolgáltatás – ideértve a Megrendelésben feltűntetett dokumentumokat és szolgáltatásokat – amelyeket a Társaság a Vevő részére teljesíteni fog.

e. Megrendelés: olyan elektronikus dokumentum, ami a vevő látogatása után a weboldalon generálódik. (Kommunikálási forma a Társaság és a Vevő között.)

f. Szerződés: A Társaság által elfogadott Megrendelés, amelyben a Társaság konkrét termék vagy szolgáltatás eladását vállalja a Vevő részére, a Vevő pedig vállalja a megrendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékének megfizetését a Társaság részére.

g. Specifikáció: a Megrendelésben megjelölt termék vagy szolgáltatás minden specifikációja és/vagy leírása.

2. Felelősségvállalás:

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő részére a Megrendelése alapján történő termék és szolgáltatás értékesítése során az elvárható gondossággal és legjobb szaktudása alkalmazásával jár el, annak érdekében, hogy a Vevő követelményeit, igényeit és specifikációit a legteljesebb mértékben és a lehető legjobb színvonalon kielégítse.

A Társaság az elvárható legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy a weboldalon megjelenített információk helyességét folyamatosan fenntartsa. Ettől függetlenül esetleges tévesen alkalmazott informatikai alkalmazás miatt bizonyos termékek csekély számának ára tévesen kerülhet feltűntetésre. Az adott feltételek mellett azonban a végső ár az, amelyet a Vevő a Társaság értékesítési tanácsadójával folytatott tájékoztatás, megállapodás keretében elfogadott.

A weboldalon feltűntetett ábrák ugyanakkor informatív jellegűek, amelyeket a Társaság jogosult bármilyen előzetes értesítés nélkül és a szállított termékek attól jellegzetességeiknek köszönhetően különbözhetnek a felhasznált rétegek függvényében.

A természetes kő olyan természetes termék, hogy két darab, vagy a kőfelület két különböző része soha nem lesz teljesen egyforma. Ezért megengedett a szín-, árnyalat és textúra változatok a termékdarabok vagy a termékdarab egyes részei között. A színváltozatok széles skáláját és a felület kinézetét úgy kell tekinteni, mint a termék természetes pompáját tükröző elemeket. A színváltozatok, méretek, a textúra és a likacsosság a természetes jellegzetességek részei.

A poligonális (sokszögű) kő esetében figyelembe kell venni, hogy egy raklapon változó méretek vannak (5 cm-es átmérőtől kezdve), és 1 m2 poligonális kő nem egyezik meg 1 m2 fedett felülettel, csak nyílt hézag alkalmazása esetén. Az elrendezés függvényében (faragott, vágott, zárt nyílások) figyelembe veendő még 10 % terület-eltérés.

A kő fagy elleni ellenállása csak abban az esetben garantált, ha megfelelő technológiát alkalmaznak a kő felrakásánál, a hézagok kialakításánál és a kő kezelésénél.

Az ár magában foglalja a csomagolás és a fuvarozó eszközre történő felrakodás költségeit is.

A Társaság nem vállal felelősséget a weboldal működésének hiánya miatt, valamint a weboldalon közölt egyes linkekhez való hozzáférés lehetetlenségéből eredő esetleges károkért.

A Társaság megtérítési kötelezettségének és felelősségének mértéke a szállítás késedelme, elmaradása, vagy a nem megfelelő szállítás esetén nem lehet nagyobb a Vevő felé, mint a Társaság által a Vevőtől ténylegesen bevételezett összeg mértéke.

Az üzlettel való kommunikálás – a vele való interakció révén – a termékekkel kapcsolatos vélemények kifejtése vagy a „kapcsolat”-ban megjelölt címeken keresztül történik. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleit szelektálja. Mellőzzük, vagy kizárjuk a weboldalról azokat a véleményeket, amelyeknek a nyelvezet nem megfelelő. A Társaság a szabadon kapott információkat minden indoklás kötelezettsége nélkül jogosult szabadon kezelni.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy a weboldal használata és a mellékelt termékek vagy szolgáltatások megrendelése saját elhatározásuk alapján, saját felelősségükre történik. A Társaság egyetlen kötelezettsége, hogy a Vevő részére biztosítsa a Szerződés egyoldalú megszűntetésének jogát, a hatályos jogszabályok alapján. (E jog gyakorlása a későbbiekben részletezésre kerül.)

A társaság nem vállal garanciát arra, hogy a bemutatott termékek készleten vannak, ezért jogában áll, hogy egy adott Megrendelést részlegesen teljesítsen abban az esetben, ha egyes termékek már nem jelennek meg a szállító ajánlatában vagy egyéb okból nem állnak rendelkezésére, ugyanakkor a Vevőt ezekről az okokról köteles a legrövidebb időn belül értesíteni.

A Társaság által közzétett ajánlatokba, árlistákba, számlákba vagy egyéb dokumentumokba, illetve információkba bekerült hibákat a Társaság mindennemű felelősségvállalás- és viselés nélkül jogosult kijavítani.

3. A szerződés tárgya

A fent leírt weboldalon vagy telefonon adott megrendeléssel a Vevő automatikusan elfogadja azt a kommunikációs formát (telefon vagy e-mail) amelyen keresztül a Társaság kifejti a tevékenységét.

Ha a Társaság a Megrendelést visszaigazolja, akkor a Megrendelés feltételeivel teljes mértékben egyetért. A Megrendelés elfogadása akkor tekinthető véglegesnek, ha a Társaság részéről a Vevő felé érkezik egy szóbeli megerősítés telefonon, vagy elektronikusan, e-mailen. E visszaigazolás hiányában a felek között szerződés nem jön létre. A szerződés a Társaság visszaigazolásával jön létre.

A szerződésre az adásvételi szerződésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Ha a megrendelt termék nincs készleten, akkor a Társaság tájékoztatja a Vevőt, hogy a megrendelt termék mikor lesz szállítható.

4. Számlázás, fizetés

A számla kiállításához szükséges valamennyi adatot a Vevőnek kell megadnia a Társaság felé a megrendelésében, a Társaság ezek alapján állítja ki a számlát a megrendelt termékről, illetve szolgáltatásról.

A antiquestone.hu weboldalról rendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékének fizetési meghagyással lehet kiegyenlíteni az előzetes számla alapján, miután a Társaság a megrendelést visszaigazolta.

A termék a fizetés visszaigazolása után kerül szállításra.

A készleten nem lévő termék esetén a Társaság jogosult előleget kérni, amely a megrendelés teljes ellenértékének minimum 50 %-a. Az ellenérték fennmaradó részét a szállítás előtt kell kiegyenlíteni banki átutalással.

A megjelenített árak az általános forgalmi adót, illetve a fuvarozás költségeit nem tartalmazzák. Ezeket az adatokat a Társaság eladási tanácsadója fogja közölni a Vevővel. A számlán a megrendelés visszaigazolása napján az eladási eladó által megállapított és közölt ár fog szerepelni.

A megrendelésnek nincs minimális határa.

5. A termékek szállítása

A Társaság a termékek szállítását Magyarország és az EU teljes területén vállalja.

A termékek szállítását az alábbi helyről végezzük: Budaörs (Magyarország)

A fuvarozás költségeit a Vevő köteles a Társaságnak megfizetni, amelynek összegét a megrendelés visszaigazolásakor fognak közölni, és amely a számlában feltűntetésre kerül.

Az értékesítő hely rajta kívül álló objektív okok miatt, 10 m² alatti burkolóanyag raktári árukiadását – amennyiben erre mód van, az Ügyfél előzetes értesítésével – átütemezheti. A zökkenőmentes árukiadás érdekében feltétlenül egyeztessen értékesítő kollégáinkkal legalább 1 nappal korábban.

A Társaság vis major esetén jogosult arra, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve, hogy a vállalt szállítási határidőt késleltesse és a megrendelést a vis major elmúltával teljesítse. Ebben az esetben a Társaság a szállítás elmaradásából vagy a késedelmes szállításból eredő esetleges károkért mindennemű felelősségét kizárja.

A fenti esetben azonban a Vevőnek is jogában áll a megrendeléstől elállni, és elállása esetén a Társaság köteles a megrendelés során a kifizetett ellenértéket a Vevőnek haladéktalanul visszatéríteni.

Amennyiben a Vevőt a szállítás közösen megállapodott időintervallumában nem találják a megrendelésben megadott címen, a fuvarozó – a Vevővel való ismételt egyeztetés megkísérlése után – újra megkísérli a megrendelt termék átadását. Ha a Vevővel nem sikerül kapcsolatot teremteni, vagy a második átadási kísérlet is meghiúsul, úgy a Megrendelés érvényét veszti és a terméket a fuvarozó visszaszolgáltatja a szállítónak. Ebben az esetben a Vevő köteles megtéríteni az újabb fuvarozás költségeit, a megrendelt termék ellenértékétől függetlenül.

A Vevő a megrendelt terméket a saját költségén köteles lerakni, a szállítmány megérkezésétől számított maximum három órán belül, ha szükséges, akkor a megfelelő munkagépekkel (emelő, raklapkezelő, lemezes emelő, stb.).

6. Kárveszély

A Megrendelt termékekért a kárveszély a fuvarozás (leszállítás) megtörténtének időpontjáról száll át a Vevőre.

7. A Vevő kötelezettsége az átvételkor

A Vevő köteles a szállítás napján megvizsgálni, hogy a termék a a kiállított számla alapján a megrendelt mennyiségben és minőségben került leszállításra.

A terméknek a fuvarozás során keletkezett bármilyen kárát vagy mennyiségi hiányát, illetve bármely, a Megrendeléssel kapcsolatos kifogását a Vevő köteles az un. szállítási megjegyzésben, írásban közölni a Társasággal.

Amennyiben a Vevő a fenti követelményeknek eleget tett, úgy a Társaság – a kifogás megalapozottsága esetén – gondoskodik a sérült termékek, illetve a hiányzó mennyiség pótlásáról.

8. A termék visszaszolgáltatása

A Vevőnek a 2013. évi V. tv. (Ptk.), illetve a jelen általános szerződési feltételek szerint – kizárólag a gyorspostán keresztül szállított termékek esetében – a termék átvételétől vagy a szerződés megkötésétől számított tíz napon belül jogában áll mindennemű kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettség nélkül a Társasághoz intézett írásbeli nyilatkozatával a Megrendeléstől elállni. Ez a rendelkezés kizárólag a természetes személyek megrendeléseire alkalmazható és ebben az esetben a Vevő köteles a leszállított terméket tíz napon belül a Társaság részére visszaszolgáltatni.

A visszaszolgáltatott terméknek ugyanolyan állapotúnak kell lennie, mint a leszállításkor (az eredeti csomagolásban lévő összes melléklettel és dokumentációval).

A visszaszolgáltatás költségei a Vevőt terhelik és a termék ellenértékének visszafizetésére a Társaság a visszaszolgáltatástól számított harminc napon belül köteles.

Ha a termék visszaszolgáltatása olyan állapotban történik, hogy azt újraértékesíteni nem lehet, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a termék eredeti állapotába való visszaállításának a költségeit a Vevőtől követelje, annak érdekében, hogy a termék „second-hand” értékesítéséből eredő árkülönbözetet kompenzálja.

A fenti rendelkezések nem alkalmazhatók arra az esetre, ha a Vevő a Megrendelést a Társaság szállítási helyén adta le, illetve, ha a szállítási helyről a Vevő a saját fuvarozójával szállítatta el a terméket.

9. Felelősségi szabályok

A Társaság kizárja a felelősségét azokért a károkért, amelyek a Vevő szerződésszegéséből erednek, továbbá, amelyek a termék szabályszerű leszállítása, átadása után keletkezik a Megrendelt termékben, különös tekintettel a termék megsemmisülésére vagy elveszésére.

10. Adatvédelmi és titoktartási rendelkezések

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az informatikai rendszeren keresztül birtokába jutott adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Ezeket az információkat – kizárólag a Vevő előzetes hozzájárulásával – használhatja fel arra, hogy megküldje a felhasználónak a Megrendelés visszaigazolását, a különböző árajánlatokat, stb.

A felhasználók bármikor, ingyen követelhetik adataiknak az adatbázisból való törlését. Az erre irányuló kérelemnek – a törölni kívánt adatok megjelölésén kívül – tartalmaznia kell a kérelem keletkezésének dátumát és a kérelmező aláírását. A kérelmet az adatbázisba bejegyzett személynek az info@antiquestone.hu e-mail címre, vagy postai úton a 2030 Érd, Szövő u. 144. címre kell megküldenie.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a közvetlen marketing-kezelőn kívül harmadik személyekkel nem közöl személyes adatokat.

A Társaság nem vállal felelősséget az Antique Stone rendszerben mentett és tárolt adatok elvesztése esetén, illetve az adatok arra nem jogosult személyek által történő jogellenes lemásolása esetén. A Társaság azonban a felhasználók bejelentése alapján mindent megtesz annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok az elkövetett bűncselekmények felderítése érdekében hatékonyan eljárhassanak.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott információkat, adatokat kizárólag a rendeltetésük céljára (megrendelések, a Társaság személyzetének küldött üzenetek, a newsletterre való előjegyzés, stb.) fogja felhasználni, a hatályos jogszabályok betartásával. A Társaság a megrendelő, felhasználó e-mail címét harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem támogatja a spamot és az ügyfél által szolgáltatott adatokat – a kifejezett hozzájárulásuk nélkül – nem közli nyilvánosan.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat mindenkor betartja, és az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Ezen jogok közül – nem kimerítő jelleggel – kiemeljük az alábbiakat:

az a jog, hogy ingyenesen kérje a Társaságtól annak visszaigazolását, hogy kéri-e személyes adatainak feldolgozását vagy sem;
az a jog, hogy ingyenesen kérje a Társaságtól azon adatok kijavítását, aktualizálását, blokkolását, vagy törlését, amelyek nyilvántartása, feldolgozása nem felel meg a hatályos jogszabályoknak;
az a jog, hogy ingyenesen kérje a Társaságtól a személyes adatok feldolgozásának, illetve az akciós üzeneteknek a félbeszakítását.
A fentiekre irányuló kérelemnek (értesítésnek) tartalmaznia kell a kérelmezés dátumát, a kérelmező aláírását és a kérelmet az adatbázisba bejegyzett személynek meg kell küldenie az info@antiquestone.hu e-mail címre, vagy postai úton a 2030 Érd, Szövő u. 144. címre.

A Társaság az információk elvesztése, torzítása vagy téves felhasználása ellen megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A Társaság kizárja a felelősségét a felhasználó mulasztásából vagy tévedéséből eredő tévedésekért a regisztráció, illetve a jelszó biztonságát illetően.

Az adatbázishoz való bármilyen hozzáférhetőség a felhasználók személyes információival – ideértve a nem engedélyezett elérést is – egy elérési állományba kerül bejegyzésre. Az elérési állományok lehetővé teszik a Társaság részére, hogy azonosítsa azokat a személyeket, aki a személyes adatok eléréséhez jogellenesen jutottak hozzá és ebben az esetben a Társaság megteszi a szükséges intézkedéseket az illetékes hatóság felé.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság weboldalához történő bármilyen jogellenes hozzáférés, vagy módosítás esetén a megvalósított bűncselekmény miatt az illetékes hatóságnál feljelentést tesz.

11. Felelősség kizárása

A szerződő felek egyike sem felelős a vállalt kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért vagy nem szerződésszerű teljesítéséért, amely bizonyíthatóan akaratán kívüli, előre nem látható esemény, körülmény miatt következett be.

12. Engedményezés, alvállalkozó igénybevétele

A Társaság jogosult arra, hogy a Megrendelés teljesítését a Vevő egyidejű értesítésével, de annak beleegyezése nélkül másra engedményezze, vagy annak teljesítéséhez alvállalkozót (közreműködőt) vegyen igénybe. A Vevővel szemben vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséért ebben az esetben is a Társaságot terheli a felelősség.

13. Jogviták

A jelen általános szerződési feltétekre, illetve a felek jogviszonyára Magyarország hatályos törvényei irányadók. A felek törekszenek arra, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitákat peren kívül oldják meg. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a felek közötti peres eljárásokban a Polgári Perrendtartás általános szabályai szerint illetékes, illetve hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.

ENGLISH

The Terms and Conditions were last updated on 2024.03.01.

1. Introduction

These Terms and conditions apply to this website and to the transactions related to our products and services. You may be bound by additional contracts related to your relationship with us or any products or services that you receive from us. If any provisions of the additional contracts conflict with any provisions of these Terms, the provisions of these additional contracts will control and prevail.

2. Binding

By registering with, accessing, or otherwise using this website, you hereby agree to be bound by these Terms and conditions set forth below. The mere use of this website implies the knowledge and acceptance of these Terms and conditions. In some particular cases, we can also ask you to explicitly agree.

3. Electronic communication

By using this website or communicating with us by electronic means, you agree and acknowledge that we may communicate with you electronically on our website or by sending an email to you, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement, including but not limited to the requirement that such communications should be in writing.

4. Intellectual property

We or our licensors own and control all of the copyright and other intellectual property rights in the website and the data, information, and other resources displayed by or accessible within the website.

4.1 All the rights are reserved

Unless specific content dictates otherwise, you are not granted a license or any other right under Copyright, Trademark, Patent, or other Intellectual Property Rights. This means that you will not use, copy, reproduce, perform, display, distribute, embed into any electronic medium, alter, reverse engineer, decompile, transfer, download, transmit, monetize, sell, market, or commercialize any resources on this website in any form, without our prior written permission, except and only insofar as otherwise stipulated in regulations of mandatory law (such as the right to quote).

5. Newsletter

Notwithstanding the foregoing, you may forward our newsletter in the electronic form to others who may be interested in visiting our website.

6. Third-party property

Our website may include hyperlinks or other references to other party’s websites. We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Products or services offered by other websites shall be subject to the applicable Terms and Conditions of those third parties. Opinions expressed or material appearing on those websites are not necessarily shared or endorsed by us.

We will not be responsible for any privacy practices or content of these sites. You bear all risks associated with the use of these websites and any related third-party services. We will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, however caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.

7. Responsible use

By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.

Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

8. Registration

You may register for an account with our website. During this process, you may be required to choose a password. You are responsible for maintaining the confidentiality of passwords and account information and agree not to share your passwords, account information, or secured access to our website or services with any other person. You must not allow any other person to use your account to access the website because you are responsible for all activities that occur through the use of your passwords or accounts. You must notify us immediately if you become aware of any disclosure of your password.

After account termination, you will not attempt to register a new account without our permission.

9. Refund and Return policy

9.1 Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.

The withdrawal period will expire after 14 days from the day on which you acquire, or a third-party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the goods.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example a letter sent by post, fax, or email). Our contact details can be found below. You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

You can also electronically fill in and submit the model withdrawal form or any other unequivocal statement on our website.

If you use this option, we will communicate to you an acknowledgement of receipt of such a withdrawal on a durable medium (for example by email) without delay.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

9.2 Effects of withdrawal

If you withdraw from this contract, we shall reimburse you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.

You shall send back the goods or hand them over to us or a person authorised by us to receive the goods, without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired.

We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.

You will have to bear the direct cost of returning the goods.

You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics, and functioning of the goods.

Please note that there are some legal exceptions to the right to withdraw, and some items can therefore not be returned or exchanged.  We will let you know if this applies in your particular case.

10. Idea submission

Do not submit any ideas, inventions, works of authorship, or other information that can be considered your own intellectual property that you would like to present to us unless we have first signed an agreement regarding the intellectual property or a non-disclosure agreement. If you disclose it to us absent such written agreement, you grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media.

11. Termination of use

We may, in our sole discretion, at any time modify or discontinue access to, temporarily or permanently, the website or any Service thereon. You agree that we will not be liable to you or any third party for any such modification, suspension or discontinuance of your access to, or use of, the website or any content that you may have shared on the website. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings, and/or any Content you have contributed or have come to rely on, are permanently lost. You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

12. Warranties and liability

Nothing in this section will limit or exclude any warranty implied by law that it would be unlawful to limit or to exclude. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, as to the availability, accuracy, or completeness of the Content. We make no warranty that:

  • this website or our products or services will meet your requirements;
  • this website will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis;
  • the quality of any product or service purchased or obtained by you through this website will meet your expectations.

Nothing on this website constitutes or is meant to constitute, legal, financial or medical advice of any kind. If you require advice you should consult an appropriate professional.

The following provisions of this section will apply to the maximum extent permitted by applicable law and will not limit or exclude our liability in respect of any matter which it would be unlawful or illegal for us to limit or to exclude our liability. In no event will we be liable for any direct or indirect damages (including any damages for loss of profits or revenue, loss or corruption of data, software or database, or loss of or harm to property or data) incurred by you or any third party, arising from your access to, or use of, our website.

Except to the extent any additional contract expressly states otherwise, our maximum liability to you for all damages arising out of or related to the website or any products and services marketed or sold through the website, regardless of the form of legal action that imposes liability (whether in contract, equity, negligence, intended conduct, tort or otherwise) will be limited to the total price that you paid to us to purchase such products or services or use the website. Such limit will apply in the aggregate to all of your claims, actions and causes of action of every kind and nature.

13. Privacy

To access our website and/or services, you may be required to provide certain information about yourself as part of the registration process. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

We take your personal data seriously and are committed to protecting your privacy. We will not use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us to you will only be in connection with the provision of agreed products or services.

We have developed a policy to address any privacy concerns you may have. For more information, please see our Privacy Statement and our Cookie Policy.

14. Accessibility

We are committed to making the content we provide accessible to individuals with disabilities. If you have a disability and are unable to access any portion of our website due to your disability, we ask you to give us a notice including a detailed description of the issue you encountered. If the issue is readily identifiable and resolvable in accordance with industry-standard information technology tools and techniques we will promptly resolve it.

15. Export restrictions / Legal compliance

Access to the website from territories or countries where the Content or purchase of the products or Services sold on the website is illegal is prohibited. You may not use this website in violation of export laws and regulations of Hungary.

16. Assignment

You may not assign, transfer or sub-contract any of your rights and/or obligations under these Terms and conditions, in whole or in part, to any third party without our prior written consent. Any purported assignment in violation of this Section will be null and void.

17. Breaches of these Terms and conditions

Without prejudice to our other rights under these Terms and Conditions, if you breach these Terms and Conditions in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal with the breach, including temporarily or permanently suspending your access to the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website, and/or commence legal action against you.

18. Force majeure

Except for obligations to pay money hereunder, no delay, failure or omission by either party to carry out or observe any of its obligations hereunder will be deemed to be a breach of these Terms and conditions if and for as long as such delay, failure or omission arises from any cause beyond the reasonable control of that party.

19. Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold us harmless, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses and expenses, relating to your violation of these Terms and conditions, and applicable laws, including intellectual property rights and privacy rights. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

20. Waiver

Failure to enforce any of the provisions set out in these Terms and Conditions and any Agreement, or failure to exercise any option to terminate, shall not be construed as waiver of such provisions and shall not affect the validity of these Terms and Conditions or of any Agreement or any part thereof, or the right thereafter to enforce each and every provision.

21. Language

These Terms and Conditions will be interpreted and construed exclusively in Hungarian. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

22. Entire agreement

These Terms and Conditions, together with our privacy statement and cookie policy, constitute the entire agreement between you and Mr Stone Hungary Kft. in relation to your use of this website.

23. Updating of these Terms and conditions

We may update these Terms and Conditions from time to time. It is your obligation to periodically check these Terms and Conditions for changes or updates. The date provided at the beginning of these Terms and Conditions is the latest revision date. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this website. Your continued use of this website following the posting of changes or updates will be considered notice of your acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions.

24. Choice of Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be governed by the laws of Hungary. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Hungary. If any part or provision of these Terms and Conditions is found by a court or other authority to be invalid and/or unenforceable under applicable law, such part or provision will be modified, deleted and/or enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of these Terms and Conditions. The other provisions will not be affected.

25. Contact information

This website is owned and operated by Mr Stone Hungary Kft..

You may contact us regarding these Terms and Conditions through our contact page.

26. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.